NALATENSCHAPPEN


NALATENSCHAPPEN

Studiegroep Britannia heeft een commissie hulp en advies bij nalatenschappen, die op verzoek adviseert omtrent het te gelde maken van een filatelistische verzameling die deel uitmaakt van een opengevallen nalatenschap.

Werkzaamheden commissie
 • De commissie verstrekt op verzoek adviezen over de wijze waarop een verzameling, of een of meer losse postwaarden, naar haar inzicht het beste te gelde kan worden gemaakt.
 • De commissie zal desgevraagd haar globale oordeel geven over de verkoopwaarde van de haar getoonde postwaarden.
 • De commissie kan zich desgewenst door een of meer deskundigen laten bijstaan. Zij zal dat echter uitsluitend doen in overleg met de verzoeker.
 • Een advies wordt door de commissie schriftelijk uitgebracht. De desbetreffende postwaarden zijn daartoe door ten minste twee leden van de commissie gezien en beoordeeld.
 • De adviezen van de commissie beperken zich tot de objecten die als filatelistisch kunnen worden aangemerkt, zijn geheel vrijblijvend en binden noch de commissieleden, noch Britannia.
 • De commissie kan al dan niet onder opgave van redenen weigeren op een verzoek in te gaan.
 • De voorzitter van de commissie coördineert de werkzaamheden.
Verzoeken
Verzoeken om advies van de nalatenschap kunnen worden gedaan door:
 • leden van Britannia
 • de erfgenamen, indien de erflater bij leven lid was van Britannia.
Verzoeken om advies dienen schriftelijk te worden gedaan en te worden ingediend bij de secretaris van het bestuur. De verzoeker moet gerechtigd zijn tot de afwikkeling van de nalatenschap waarvan de te onderzoeken postwaarden deel uitmaken. 
De commissie is bevoegd te verlangen dat de betrokkenheid van de verzoeker bij de nalatenschap op een bevredigende wijze wordt aangetoond.

Verplichtingen van de commissieleden
Het is de leden van de commissie aan wie een of meer postwaarden ter beoordeling zijn voorgelegd niet toegestaan deze onderhands aan te kopen. Van dit verbod kan worden afgeweken als de medeleden van de commissie instemmen met het voornemen tot aankoop en het bestuur dispensatie verleent.

Kosten
De advisering voor de leden van Britannia of hun erfgenamen wordt pro deo verricht, met uitzondering van de gemaakte reiskosten en eventuele kosten van externe deskundigen.
De reiskosten dienen te worden vergoed op basis van een door het bestuur vast te stellen bedrag per afgelegde kilometer, dat het geldende ANWB-tarief niet te boven mag gaan.

De commissie zal, alvorens haar werkzaamheden aan te vangen:
 • de verzoeker(s) een raming van de te hunner laste komende kosten verstrekken;
 • de verzoekers een afschrift van dit reglement doen toekomen;
 • in het bezit dienen te zijn van de schriftelijke instemming van de verzoeker(s).
Share by: